Bouwreglement: (ver)bouwen op het station

U gaat werkzaamheden verrichten op één van de stations in Nederland. Om deze werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken geformuleerd in dit Bouwreglement. De regels waarborgen een goede bouw en zijn erop gericht om onze klanten zo min mogelijk hinder te laten onder­vinden van de bouwwerkzaamheden.

Gegevens

Contactpersoon aanvraag

Bedrijfsgegevens

Voer de 9 cijfers in van uw mobiele nummer in (zonder begin 0) bijv. 612345678

Station en datum

Selecteer de station(s) waarvoor u toestemming voor uw werkzaamheden wilt aanvragen. Gebruik daarna de kalender om de dag te selecteren die u wilt vastleggen voor uw werkzaamheden. Klik na uw keuze onderaan de pagina op Volgende. (Let op: uw gegevens worden alleen opgeslagen indien u gebruikt maakt van de Volgende button)

Het is mogelijk om meerdere stations te selecteren.

Toon station

Werkzaamheden

Type werkzaamheden:

De eigenaren van de stations hebben de wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat de elektrische installaties veilig zijn aangelegd, veilig gebruikt en onderhouden kunnen worden. Deze wettelijke verantwoordelijkheid is door de eigenaren belegd bij de Installatieverantwoordelijke van het station. Een Installatieverantwoordelijke is de persoon die de directe verantwoordelijkheid draagt voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie. Dit omvat allerlei taken zoals beschreven in NEN 3140 die er op zijn gericht de veiligheid van de elektrische installaties te waarborgen en het veilig werken ermee mogelijk te maken.

Voordat er met werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties wordt begonnen, moeten de elektrische risico’s, die bij/op de stations kunnen voorkomen, worden beoordeeld. In de indiening om te komen tot de beoordeling moet zijn beschreven, hoe de bedrijfsvoering of de werkzaamheden op veilige wijze moeten kunnen worden uitgevoerd. Het is de taak van de installatieverantwoordelijke de elektrotechnische risico’s te inventariseren en te beoordelen. U dient tijdig voorafgaand aan de start van werkzaamheden in contact te treden met de IV-er voor uitleg van de werkzaamheden. Pas na goedkeuring en overleg mag er gestart worden.

Bij het, naar inzicht van de Installatieverantwoordelijke, constateren van gevaarlijke/onveilige situaties is deze, conform artikel 28 van het Arbeidsomstandighedenwet, bevoegd per direct werkzaamheden stil te leggen, c.q. daartoe te bevelen, dan wel te bevelen dat de werkzaamheden niet mogen worden aangevangen, resp. om per direct personen toegang tot (een locatie met) technische installaties te ontzeggen (bijv. door het innemen van sleutels) en/of installaties uit te schakelen en/of te verzegelen tegen onbedoeld dan wel oneigenlijk gebruik, zulks met als doel een veilige werkplek, een veilige installatie, een veilige bedrijfsvoering dan wel een bedrijfszekerheid te creëren.

Indien door de betreffende personen geen gehoor wordt gegeven aan vorenbedoelde aanwijzingen van de Installatieverantwoordelijke, of indien door enig persoon zonder goedkeuring van de Installatieverantwoordelijke, een veilige werkplek, een veilige installatie, een veilige bedrijfsvoering dan wel een bedrijfszekerheid wordt aangetast, kan Installatieverantwoordelijke desbetreffende overtreding(en) (mede) rapporteren aan de directie van NS Stations.

Op stations is dus de volgende regel van kracht; ER MAG NOOIT AAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE WORDEN GEWERKT (UITBREIDING OF VERVANGING) ZONDER DAT DE INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKE HIERVAN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT EN EEN AKKOORD HEEFT GEGEVEN.

Type werkzaamheden:

Type werkzaamheden:

Indien het noodzakelijk is dat de stationsmanager aanwezig is bij de werkzaamheden kunt u dit hier vermelden. Let op dit is een verzoek. Als u er zeker van wilt zijn dat de stationsmanager aanwezig is op de aangegeven datum en tijd, stem dit dan (telefonisch) met hem/haar af.

Indien u wilt dat wij derde partijen informeren (bijv Retail/huurders), dan kunt u dit hier aangeven.

Bevestig

Hieronder vindt u uw ingevulde gegevens voor de toestemming. Na 72 uur ontvangt u automatisch per email toestemming voor uw werkzaamheden op de desbetreffende data en -stations. Indien wij geen toestemming kunnen geven voor een bepaalde datum, ontvangt u binnen 72 uur een email met daarin de reden van afwijzing.